Úvod

 
Vitajte na stránkach spoločnosti AllProjects, s.r.o.
 
    Nové požiadavky zákazníkov, konkurenčný tlak a zvýšené nároky na kvalitu a dostupnosť výrobkov a služieb nútia podniky neustále zvyšovať svoju efektívnosť a výkonnosť, čo vytvára priestor na zamýšlanie sa nad fungovaním každého podniku, teda na podnikovými procesmi, ich analýzou, vrátane merania a simulácie, optimalizáciou, monitorovaním a postupným zlepšovaním, prípadne reinžinieringom. Všetky spomenuté aktivity zaraďujeme pod spoločný názov procesné riadenie alebo už aj u nás zaužívaný pojem Business Process Management (BPM). 
 
Spoločnosť AllProjects, s.r.o., si dala za cieľ sa vyššie uvedenou problematikou zaoberať a prostredníctvom svojich riešení a poskytovaných služieb uspokojovať neustále rastúce potreby a požiadavky zákazníkov prakticky zo všetkých odvetví hospodárstva. Je profesionálnou, nezávislou organizáciou, pôsobiacou hlavne na slovenskom trhu poskytovania BPM riešení a poradensko - konzultačných služieb, vrátane vzdelávania, v predmetnej oblasti. Počas svojej existencie získala skúsenosti najmä pri implementácii procesného riadenia (Business Process Management, Business Process Reengineering), pri príprave a realizácii projektov zo štrukturálnych a iných fondov SR  a pri poskytovaní poradensko - konzultačných služieb  v uvedených oblastiach. Spoločnosť sa zaoberá aj výskumom a vývojom v oblasti riadenia a vzdelávaním, v ktorom sa zameriava predovšetkým na  manažérske disciplíny, vrátane strategického, procesného a projektového riadenia.